دریافت کاتالوگ

حضوروغیاب کارتی

حضوروغیاب کارتی

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب

حضوروغیاب تشخیص چهره

حضوروغیاب تشخیص چهره

حضورو غیاب اثر انگشتی

حضورو غیاب اثر انگشتی

دستگاه گشت و نگهبانی  ARAS G7

دستگاه گشت و نگهبانی ARAS G7