دریافت کاتالوگ

برای دریافت فایل لطفا عضو شوید
دستگاه حضور و غیاب مدل:MBA-600 تشخیص چهره و اثرانگشت و کارت و رمز

دستگاه حضور و غیاب مدل:MBA-600 تشخیص چهره و اثرانگشت و کارت و رمز

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-100  تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-100 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضوروغیاب مدل: MP-54  تشخیص چهره و کارت بدون تماس

ساعت حضوروغیاب مدل: MP-54 تشخیص چهره و کارت بدون تماس

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-520  تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-520 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-203  تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-203 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MP-53  تشخیص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MP-53 تشخیص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

123