دریافت کاتالوگ

برای دریافت فایل لطفا عضو شوید
ساعت حضور و غیاب مدل:  HB1200  دو اثرانگشت و کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: HB1200 دو اثرانگشت و کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل:  HB1100  اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین

ساعت حضور و غیاب مدل: HB1100 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین

ساعت حضور و غیاب مدل:  HB 730  اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین

ساعت حضور و غیاب مدل: HB 730 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین

ساعت حضور و غیاب مدل: HB-630 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین

ساعت حضور و غیاب مدل: HB-630 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین

ساعت حضور و غیاب مدل:HB-130 اثرانگشت و کارت بدون تماس

ساعت حضور و غیاب مدل:HB-130 اثرانگشت و کارت بدون تماس

ساعت حضور و غیاب مدل: EB-920 اثرانگشت و کارت بدون تماس

ساعت حضور و غیاب مدل: EB-920 اثرانگشت و کارت بدون تماس

123