آرشیو محصولات

حضوروغیاب تشخیص چهره

حضوروغیاب تشخیص چهرهدستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره

ساعت حضور و غیاب مدل: G3 Green Label تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: G3 Green Label تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب مدل:MBA-600 تشخیص چهره و اثرانگشت و کارت و رمز
دستگاه حضور و غیاب مدل:MBA-600 تشخیص چهره و اثرانگشت و کارت و رمز
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 908 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 908 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 906 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 906 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-520 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-520 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-203 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-203 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 202تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 202تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: 460&MB-360 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: 460&MB-360 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-160 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-160 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-100 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-100 تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضوروغیاب مدل: MP-54 تشخیص چهره و کارت بدون تماس
ساعت حضوروغیاب مدل: MP-54 تشخیص چهره و کارت بدون تماس
ساعت حضور و غیاب مدل: MP-53 تشخیص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MP-53 تشخیص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MP-52 تشخیص چهره ،کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MP-52 تشخیص چهره ،کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MP-51 تشخیص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MP-51 تشخیص چهره ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 201تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB 201تشخیص چهره ، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور