آرشیو محصولات

حضور و غیاب اثر انگشت و کف دست

حضور و غیاب اثر انگشت و کف دست

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-531 کف دست، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: MB-531 کف دست، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: HB-131 اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: HB-131 اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل:HB-130 اثرانگشت و کارت بدون تماس
ساعت حضور و غیاب مدل:HB-130 اثرانگشت و کارت بدون تماس
ساعت حضور و غیاب مدل: HB 730 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین
ساعت حضور و غیاب مدل: HB 730 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین
ساعت حضور و غیاب مدل: EB-142  اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB-142 اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB141 اثرانگشت ، کارت بدون تماس،کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB141 اثرانگشت ، کارت بدون تماس،کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل:EB-115 اثرانگشت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل:EB-115 اثرانگشت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل:EB-111 اثرانگشت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل:EB-111 اثرانگشت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB110  اثر انگشت ، کارت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB110 اثر انگشت ، کارت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB109  اثرانگشت و کارت بدون تماس
ساعت حضور و غیاب مدل: EB109 اثرانگشت و کارت بدون تماس
ساعت حضور و غیاب مدل: EB-103 اثرانگشت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB-103 اثرانگشت و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB102  (دیواری / رومیزی) اثرانگشت و رمز عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: EB102 (دیواری / رومیزی) اثرانگشت و رمز عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: HB1200 دو اثرانگشت و کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: HB1200 دو اثرانگشت و کارت بدون تماس و کلمه عبور
ساعت حضور و غیاب مدل: HB1100 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین
ساعت حضور و غیاب مدل: HB1100 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین
ساعت حضور و غیاب مدل: HB-630 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین
ساعت حضور و غیاب مدل: HB-630 اثرانگشت و کارت بدون تماس مجهز به دوربین
ساعت حضور و غیاب مدل: EB-920 اثرانگشت و کارت بدون تماس
ساعت حضور و غیاب مدل: EB-920 اثرانگشت و کارت بدون تماس