جزئیات خبر

روش فعال کردن تغییر ساعت روز اول سال و 30 شهریور به صورت اتوماتیک روی دستگاه بعد پنجم

روش فعال کردن تغییر ساعت روز اول سال و 30 شهریور به صورت اتوماتیک روی دستگاه بعد پنجم

1394/12/01 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

وارد منوی دستگاه حضورو غیاب شوید . سپس در دستگاه هاي تشخيص چهره و يا دستگاه هاي معمولي قديمي گزينه "زمان" و در ساير دستگاه ها ابتدا گزينه "سيستم" و سپس گزينه "زمان" را انتخاب نماييد. سپس گزینه "تغییر ساعت رسمی" و يا  گزينه "DLST" (در دستگاه های تشخیص چهره) را فعال کنید و نسبت به تنظیم زمان و تاریخ تغییر ساعت به شرح زیراقدام نمایید:

تاریخ شروع : 01/01

ساعت شروع : 00:01

تاریخ پایان : 06/30                 ساعت پایان : 23:59