جزئیات خبر

شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه چگونه است؟

شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه چگونه است؟

1394/11/20 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

انگشت‌هایی که جهت تعریف بر روی دستگاه، توصیه می‌شوند: انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت حلقه است.

شیوۀ مناسب قرار دادن انگشت روی حس‌گر

 

شیوۀ نامناسب قرار دادن انگشت ‌برروی حس‌گر