جزئیات خبر

چرا در نرم‌افزار T5 هنگام ثبت مرخصی، پیغام "مانده مرخصی شما به پایان رسیده است" نمایش داده می‌شود. درحالی‌که شخص از تمام مرخصی خود هنوز استفاده نکرده است؟

چرا در نرم‌افزار T5 هنگام ثبت مرخصی، پیغام "مانده مرخصی شما به پایان رسیده است" نمایش داده می‌شود. درحالی‌که شخص از تمام مرخصی خود هنوز استفاده نکرده است؟

1394/10/20 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

این پیغام به دلیل نداشتن مانده مرخصی است و محاسبه مانده مرخصی کارکنان با توجه به تاریخ استخدام و زمان تخصیص مرخصی (مانند ابتدای سال، ابتدای ماه و ...) انجام می‌پذیرد. در صورت نیاز جهت برطرف نمودن این پیغام می‌توانید از منوی "اطلاعات پایه"، گزینۀ "انواع خروج" را انتخاب نموده و نوع دریافت را بررسی کنید و همچنین در منوی "اطلاعات پایه"، گزینۀ "پرسنل" تاریخ استخدام فرد را دوباره بررسی کنید در صورت نیاز آن را براساس تاریخ استخدام فرد و قوانین مربوط به مرخصی سازمان خود تنظیم کنید.